ข่าวกิจกรรม

ร.ต.อ.  บุญส่ง  เลือกนารี  พร้อมคณะ  ได้ร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจำปี  2565  ณ  หอประชุมองค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2565  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  รตอ.บุญส่ง  เลือกนารี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างความโร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ซึ่งภายในมีการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์  ตามมาตรฐานทางจริยธรรมโดยมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่ของ  อบต.ขามป้อม  จำนวน  35  คน

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ  2566  ภายในเขตพื้นที่  อบต.ขามป้อม  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน  ทั้งนี้  อบต.ขามป้อม  ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จ  ครบทั้ง  9  หมู่บ้าน  ระหว่างวันที่  14 - 18  ตุลาคม  2565

เมื่อวันที่  5  มกราคม  2566   ร.ต.อ.บุญส่ง เลือกนารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของ  อบต.ขามป้อม  ประจำปี  พ.ศ.2566  ประเด็น  1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  2.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  3.  การนำนโยบาย NO GIFT  POLICY  ไปสู่การปฏิบัติ  4.  การปรับปรุง  ทบทวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  5.  กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ  6.  กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการนี้  ร.ต.อ.บุญส่ง เลือกนารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  ระบุว่าการประชุมครั้งนี้  หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง  พัฒนา  ส่วเสริมให้  อบต.ขามป้อม  ลดความเสี่ยงการทุจริต  พัฒนา  ปรับปรุง  ผลการประเมิน  ITA  มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น  ช่วยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น  ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 2 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ